Skip to main content

Códigos de caracteres

Caracteres especiales HTML y XHTML
EntityNumVerReferencia
&&&ampersand
>>>mayor que
&lt;&#60;<menor que
&quot;&#34;"comillas dobles
 
Caracteres acentuados y de lenguaje
EntityNumVerReferencia
&acute;&#180;´acento
&cedil;&#184;¸cedilla
&circ;&#710;ˆacento circunflejo
&macr;&#175;¯macron
&middot;&#183;·punto centrado
&tilde;&#732;˜tilde pequeña
&uml;&#168;¨diéresis
&Aacute;&#193;ÁA acentuada
&aacute;&#225;áa acentuada
&Acirc;&#194;ÂA acentuada
&acirc;&#226;âa acentuada
&AElig;&#198;Æligadura AE
&aelig;&#230;æligadura ae
&Agrave;&#192;ÀA acentuada
&agrave;&#224;àa acentuada
&Aring;&#197;ÅA acentuada
&aring;&#229;åa acentuada
&Atilde;&#195;ÃA acentuada
&atilde;&#227;ãa acentuada
&Auml;&#196;ÄA con diéresis
&auml;&#228;äa con diéresis
&Ccedil;&#199;ÇC con cedilla
&ccedil;&#231;çc con cedilla
&Eacute;&#201;ÉE acentuada
&eacute;&#233;ée acentuada
&Ecirc;&#202;ÊE acentuada
&ecirc;&#234;êe acentuada
&Egrave;&#200;ÈE acentuada
&egrave;&#232;èe acentuada
&ETH;&#208;Ðletra ETH
&eth;&#240;ðletra eth
&Euml;&#203;ËE con diéresis
&euml;&#235;ëe con diéresis
&Iacute;&#205;ÍI acentuada
&iacute;&#237;íi acentuada
&Icirc;&#206;ÎI acentuada
&icirc;&#238;îi acentuada
&Igrave;&#204;ÌI acentuada
&igrave;&#236;ìi acentuada
&Iuml;&#207;ÏI con diéresis
&iuml;&#239;ïi con diéresis
&Ntilde;&#209;ÑN con tilde
&ntilde;&#241;ñn con tilde
&Oacute;&#211;ÓO acentuada
&oacute;&#243;óo acentuada
&Ocirc;&#212;ÔO acentuada
&ocirc;&#244;ôo acentuada
&OElig;&#338;Œligadura OE
&oelig;&#339;œligadura oe
&Ograve;&#210;ÒO acentuada
&ograve;&#242;òo acentuada
&Oslash;&#216;ØO con slash
&oslash;&#248;0o con slash
&Otilde;&#213;ÕO acentuada
&otilde;&#245;õo acentuada
&Ouml;&#214;ÖO con diéresis
&ouml;&#246;öo con diéresis
&Scaron;&#352;šS caron
&scaron;&#353;?s caron
&szlig;&#223;ßsharp s
&THORN;&#222;Þletra THORN
&thorn;&#254;þletra thorn
&Uacute;&#218;ÚU acentuada
&uacute;&#250;úu acentuada
&Ucirc;&#219;ÛU acentuada
&ucirc;&#251;ûu acentuada
&Ugrave;&#217;ÙU acentuada
&ugrave;&#249;ùu acentuada
&Uuml;&#220;ÜU con diéresis
&uuml;&#252;üu con diéresis
&Yacute;&#221;ÝY acentuada
&yacute;&#253;ýy acentuada
&Yuml;&#376;ŸY con diéresis
&yuml;&#255;ÿy con diéresis
 
Caracteres de puntuación
EntityNumVerReferencia
&cent;&#162;¢centavos
&curren;&#164;¤signo moneda
&euro;&#8364;euros
&pound;&#163;£libras
&yen;&#165;¥yens
&brvbar;&#166;¦barra vertical
&bull;&#8226;bullet
&copy;&#169;©copyright
&dagger;&#8224;daga
&Dagger;&#8225;daga doble
&frasl;&#8260;barra fracción
&hellip;&#8230;elipsis horizontal
&iexcl;&#161;¡exclamación
&iquest;&#191;¿pregunta
&mdash;&#8212;guión
&ndash;&#8211;guión
&not;&#172;¬signo NOT
&oline;&#8254;overline
&ordf;&#170;ªordinal
&ordm;&#186;ºordinal
&para;&#182;pilcrow
&permil;&#8240;por mil
&prime;&#8242;tilde simple
&Prime;&#8243;tilde doble
&reg;&#174;®marca registrada
&sect;&#167;§sección
&sup1;&#185;¹superscript
&trade;&#8482;trade mark
&rsquo;&#8217;'comilla arriba
&rdquo;&#8221;comilla arriba
&sbquo;&#8218;comilla abajo
&bdquo;&#8222;comilla abajo
&lsquo;&#8216;comilla izquierda
&ldquo;&#8220;comilla izquierda
&lsaquo;&#8249;comilla apertura
&rsaquo;&#8250;comilla cierre
&laquo;&#171;«comilla apertura
&raquo;&#187;»comilla cierre
&nbsp;&#160;espacio
 
Caracteres utilizados en matemáticas
EntityNumVerReferencia
&deg;&#176;°grados
&divide;&#247;÷división
&frac12;&#189;½fraccóion un medio
&frac14;&#188;¼fraccóion un cuarto
&frac34;&#190;¾fraccóion tres cuartos
&ge;&#8805;mayor o igual que
&le;&#8804;menor o igual que
&minus;&#8722;signo menos
&sup2;&#178;²elevado a la 2
&sup3;&#179;³elevado a la 3
&times;&#215;×signo multiplicación
&asymp;&#8776;casi igual
&cap;&#8745;intersección
&equiv;&#8801;identico
&fnof;&#402;ƒfuncción
&infin;&#8734;infinito
&int;&#8747;integral
&micro;&#181;µmicrón
&ne;&#8800;distinto que
&part;&#8706;diferencial
&plusmn;&#177;±má menos
&prod;&#8719;producto
&radic;&#8730;raiz
&sum;&#8721;sumatoria
 
Letras griegas
EntityNumVerReferencia
&Alpha;&#913;ΑALPHA
&alpha;&#945;αalpha
&Beta;&#914;ΒBETA
&beta;&#946;βbeta
&Chi;&#935;ΧCHI
&chi;&#967;χchi
&Delta;&#916;ΔDELTA
&delta;&#948;δdelta
&Epsilon;&#917;ΕEPSILON
&epsilon;&#949;εepsilon
&Eta;&#919;ΗETA
&eta;&#951;ηeta
&Gamma;&#915;ΓGAMMA
&gamma;&#947;γgamma
&Iota;&#921;ΙIOTA
&iota;&#953;ιiota
&Kappa;&#922;ΚKAPPA
&kappa;&#954;κkappa
&Lambda;&#923;ΛLAMDA
&lambda;&#955;λlambda
&Mu;&#924;ΜMU
&mu;&#956;μmu
&Nu;&#925;ΝNU
&nu;&#957;νnu
&Omega;&#937;ΩOMEGA
&omega;&#969;ωomega
&Omicron;&#927;ΟOMICRON
&omicron;&#959;οomicron
&Phi;&#934;ΦPHI
&phi;&#966;φphi
&Pi;&#928;ΠPI
&pi;&#960;πpi
&Psi;&#936;ΨPSI
&psi;&#968;ψpsi
&Rho;&#929;ΡRHO
&rho;&#961;ρrho
&Sigma;&#931;ΣSIGMA
&sigma;&#963;σsigma
&sigmaf;&#962;ςsigma final
&Tau;&#932;ΤTAU
&tau;&#964;τtau
&Theta;&#920;ΘTHETA
&theta;&#952;θtheta
&Upsilon;&#933;ΥUPSILON
&upsilon;&#965;υupsilon
&Xi;&#926;ΞXI
&xi;&#958;ξxi
&Zeta;&#918;ΖZETA
&zeta;&#950;ζzeta
 
Caracteres gráficos
EntityNumVerReferencia
&darr;&#8595;hacia abajo
&uarr;&#8593;hacia arriba
&rarr;&#8594;hacia la derecha
&larr;&#8592;hacia la izquierda
&harr;&#8596;hacia ambos lados
&clubs;&#9827;piques
&hearts;&#9829;corazones
&spades;&#9824;espadas
&loz;&#9674;diamantes
 

 

From: http://vagabundia.bolsanegra.net/index.php/tutorialhtml/html-anexo-5/
| Cheats